Decal MCID cho ngành may mặc xuất khẩu

Decal MCID cho ngành may mặc xuất khẩu sang USA.